Sfantul Nectarie impreuna cu Maica Domnului si Domnul Dumnezeu


Icoane
Cărţi

Învăţături
Diverse

Icoane Ortodoxe


    


    Icoana Zilei

  

 

 

 

 

 

 


Manastirea Eghina,Grecia

 

 

      ACATISTUL Sfântului Antonie de la Iezeru Valcea

Sfantul Antonie de la Iezer

( 23 NOIEMBRIE )

Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Troparul, glas 1

  Purtătorule de Dumnezeiescul Dor al Rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povătuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul Raiului celui de Sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă Pace şi mare Milă.


Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1

  Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de Dumnezeiescul Dor, te-ai arătat un Nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Noule Antonie!

Icosul 1

  Ales de Dumnezeu pentru Virtuţile Părinţilor tăi, ai urmat calea cea încredinţată, înmulţind Talantul ca un vrednic Iubitor de cele Sfinte, lucrând ziua şi noaptea în Via Lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale:

Bucură-te, Urmaşul Virtuţilor Părinteşti;
Bucură-te, Ales bineplăcut al Lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel împodobit cu Darurile Cereşti;
Bucură-te, cel ce ţi-ai Sfinţit Firea Cu acestea;
Bucură-te, Pământ bun al semănăturii duhovniceşti;
Bucură-te, Mărgăritar dezgropat din ţarină;
Bucură-te, că ai crescut pom cu multe roade;
Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea;
Bucură-te, îţi cântăm şi noi, Fiii duhovniceşti;
Bucură-te, ajutătorule în toate nevoile;
Bucură-te, biruitorule al ispitelor sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 2

  Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de Dor Dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele Cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: ALILUIA!

Icosul 2

  De la început ai pus înainte cele Sufleteşti şi apoi cele trupeşti, câştigând vederea cea mai presus de fire, prin lumina harului ce ai primit-o ca DAR de la Dumnezeu:

Bucură-te, următorule Marelui Antonie;
Bucură-te, asemenea lui, râvnitorule;
Bucură-te, Că în Chip propriu te-ai înduhovnicit;
Bucură-te, că în Pământ nou, Roadă nouă ai crescut;
Bucură-te, că în fire proprie HARUL l-ai primit;
Bucură-te, Vas Ales al Apei duhovniceşti;
Bucură-te, Fiu vrednic al neamului tău;
Bucură-te, moştenitor de cinste al Darurilor Sfinte;
Bucură-te, Lucrător harnic al celor încredinţate;
Bucură-te, purtător cu nădejde al Crucii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 3

  Dorinţa ta să mergi la Sfântul Munte Athos a fost oprită, ca să faci din Sihăstria ta un Nou Munte Athos, împodobit cu aceleaşi nevoinţe duhovniceşti şi cântări fără oprire de: ALILUIA!

Icosul 3

  In peştera ta săpată în stâncă, Paraclis Sfânt ai făcut, unde ziua şi noaptea te rugai pentru propriul suflet şi pentru toţi, prin Jertfa Liturghiei Lui Hristos:

Bucură-te, Iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, căutătorule de cele Sfinte;
Bucură-te, râvnitorule al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, doritorule al împărtăşirii Liturghiei;
Bucură-te, închinătorule al Jertfei Crucii lui Hristos;
Bucură-te că din propria inimă paraclis ţi-ai făcut;
Bucură-te, că altar în inimă ti-ai clădit;
Bucură-te, că potir viu lui Hristos te-ai arătat;
Bucură-te, că prescure vie Lui te-ai dăruit;
Bucură-te, căci chip al Liturghiei te-ai prefăcut;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 4

  Om cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea îngerilor, că te-ai ridicat de la cele pământeşti la cele cereşti, cu rugăciunea şi cântarea de: ALILUIA!

Icosul 4

  Multe piedici ţi s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut, cu însetare nepotolită de cele Dumnezeieşti, prin care şi noi ne întărim, lăudându-te:

Bucură-te, alergătorule după cele cereşti;
Bucură-te, însetatule după cele Dumnezeieşti;
Bucură-te, cel care ai descoperit înşelăciunea;
Bucură-te, cel care ai călcat peste ea;
Bucură-te, care pe satana ai ruşinat;
Bucură-te, că mintea ţi-ai smerit;
Bucură-te, că minte de har ai dobândit;
Bucură-te, că inima de carne în inimă de Duh ai prefăcut;
Bucură-te, că sângele cel trupesc în cel duhovnicesc l-ai schimbat;
Bucură-te, că om suprafiresc te-ai făcut;
Bucură-te, că ochii de suflet ţi-ai deschis;
Bucură-te, că vederea de Duh ai primit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 5

  Puterea cea de sus te-a întărit, să urci fără oprire la cele înalte, deşi om neputincios erai, neclintit stând ziua şi noaptea în cântarea de: ALILUIA!

Icosul 5

  Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin credinţă şi nădejde, pe toate le-ai învins:

Bucură-te, Fiu al Dumnezeieştii Impăraţii;
Bucură-te, lăcaş al Sfântului Duh;
Bucură-te, Făclie a Luminii de Har;
Bucură-te, privire pătrunzătoare până înlăuntru;
Bucură-te, văzător al celor nevăzute;
Bucură-te, floare de Piatră duhovnicească;
Bucură-te, izvor din stâncă;
Bucură-te, Biserică vie a lui Hristos;
Bucură-te, linişte de cântare lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel îmbogăţit cu sufletul;
Bucură-te, lumină în întunericul de jos;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 6

  Nevoindu-te cu toate ostenelile pustniceşti şi mai ales cu slujirea Sfintei Liturghii, ai primit cu adevărat împărtăşirea lui Hristos, cântând: ALILUIA!

Icosul 6

  Nu ai plecat la pustie ca să fugi de oameni, ci ca să te apropii şi mai mult de Dumnezeu, ca să fi şi mai de ajutor celor necăjiţi:

Bucură-te, Părinte înţelepţit de Har;
Bucură-te, Cuvios al celor Sfinte;
Bucură-te, luptător neobosit cu cele potrivnice;
Bucură-te, slujitorule al împărăţiei de Sus;
Bucură-te, credinciosul Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, stâlp de viaţă monahicească;
Bucură-te, icoană de trăire sihăstrească;
Bucură-te, povăţuitor iscusit al călugărilor;
Bucură-te, desluşitor al tainelor ascunse;
Bucură-te, descoperitorul vicleniilor ucigătoare;
Bucură-te, împăcarea învrăjbiţilor;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!


Condacul 7


  Tot mai mult doreai cele duhovniceşti, făcând din Paradisul Peşterii unde sihăstreai, un colţ de Rai, cu neîncetată cântare de: ALILUIA!

Icosul 7

  In Rai era pomul vieţii, iar în sihăstria ta era Liturghia lui Hristos, noul pom al Vieţii celei nemuritoare:

Bucură-te, om îngeresc;
Bucură-te, înger omenesc;
Bucură-te, tăinuitorule al darurilor de sus;
Bucură-te, cel ce ai câştigat viaţa de rai;
Bucură-te, slujitorule al dumnezeieştilor petreceri;
Bucură-te, că pe şarpele căderii l-ai ruşinat;
Bucură-te, că în picioare capul lui l-ai călcat;
Bucură-te, că prin Mântuirea ta şi noi ne Mântuim;
Bucură-te, că urmându-te, darurile tale primim;
Bucură-te, cel ce te-ai Unit cu Dumnezeu;
Bucură-te, că prin aceasta păcatul l-ai biruit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 8

  Ca un Luceafăr al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, alungând întunericul înşelăciunii păcatului, câştigând iertarea Crucii lui Hristos, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul 8

  Tu însuţi ţi-ai tămăduit bolile şi rănile, prin darul slujirii lui Dumnezeu, prin care şi noi primim tămăduiri ale suferinţelor noastre:

Bucură-te, podoaba cuvioşilor;
Bucură-te, prin care şi noi câştigăm nădejdea mântuirii;
Bucură-te, mângâietorul bolnavilor;
Bucură-te, vindecătorule al suferinţelor ascunse;
Bucură-te, îndreptătorule al celor greşiţi;
Bucură-te, cel care moi inimile celor învrăjbiţi;
Bucură-te, îmblânzitorul celor înrăiţi;
Bucură-te, alungarea farmecelor necurate;
Bucură-te, dezlegătorule al legăturilor vrăjitoreşti;
Bucură-te, ocrotitorul celor feciorelnici;
Bucură-te, scăparea de duhul desfrânării;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 9

  Douăzeci şi opt de ani te-ai ostenit în sihăstrie, dorind mereu cele duhovniceşti, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul 9

  Atât de mult cereai Domnului darul rugăciunii neîncetate, încât ziua şi noaptea te nevoiai să o câştigi:

Bucură-te, rugătorule fierbinte;
Bucură-te, purtătorule de rugăciune;
Bucură-te, că şi în somn te rugai;
Bucură-te, că darul ei l-ai primit;
Bucură-te, că mulţi la Rugăciunea ta alergau;
Bucură-te, că toate Rugăciunile tale se împlineau;
Bucură-te, că şi noi la Rugăciunea ta nădăjduim;
Bucură-te, că din Darul Rugăciunii tale ne hrănim;
Bucură-te, că prin tine, şi noi Dar de Rugăciune dobândim;
Bucură-te, Părinte, Omul Rugăciunii;
Bucură-te, Cuvioase, Chipul Rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 10

  Atât de mult doreai să dobândeşti Rugăciunea neîncetată a Inimii, Rugând mereu pe Maica Domnului să ţi-o înlesnească, prin cântarea de: ALILUIA!

Icosul 10

  Şi într-o zi la Sfânta Liturghie, în timpul Axionului, însăşi Maica Domnului ţi se arată parcă aievea, cum îţi dă un Potir să-l ţii la piept, din care ai simţit că iese o putere de Rugăciune.

Bucură-te, că din Potirul Liturghiei, Rugăciunea ai primit;
Bucură-te, că prin Maica Domnului, Potirul Domnului Iisus ţi s-a dăruit;
Bucură-te, că Potirul Inimii ţi s-a dezvăluit;
Bucură-te, că prin acesta Rugăciunea neîncetată ai pornit;
Bucură-te, că de atunci Izvor de Rugăciune curge din Inima ta;
Bucură-te, că de atunci ai devenit propovăduitorul acesteia;
Bucură-te, că pe toţi la Rugăciune îi îndemni;
Bucură-te, Povăţuitorule al Tainei Rugăciunii;
Bucură-te, descoperitorul Rugăciunii din Potirul Liturghiei;
Bucură-te, că făcând Inima Potir, Rugăciunea se primeşte;
Bucură-te, că prin Maica Domnului aceasta se dobândeşte;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 11

  După mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut să rămâi, neuitând însă pe Fiii tăi duhovniceşti, ce cântă: ALILUIA!

Icosul 11

  Şi noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuşi Sfintele tale Moaşte, prin care cele de trebuinţă primim:

Bucură-te, Părintele nostru duhovnicesc;
Bucură-te, Iubire de Părinte mult îndurătoare;
Bucură-te, prin care Milă primim;
Bucură-te, grabnicule ajutător în nevoi;
Bucură-te, ocrotitorul nostru în primejdii;
Bucură-te, ascultătorul necazurilor noastre;
Bucură-te, alinătorul suferinţelor noastre;
Bucură-te, opritorul răutăţii viclene;
Bucură-te, potolirea şi umplerea duhurilor;
Bucură-te, liman de scăpare;
Bucură-te, degrabă împăcare a celor învrăjbiţi;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 12

  Îţi mulţumim Sfinte Părinte, că nu te-ai scârbit de neputinţele şi păcătoşenia noastră. Te rugăm, nu ne lepăda dintre fiii tăi duhovniceşti, că şi noi cântăm: ALILUIA!

Icosul 12

  Te rugăm, Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, cel care ştii ispitele vieţii pământeşti, ajută-ne în tot ceasul de cumpănă şi de încercare.

Bucură-te, Milă de Cer pentru noi, pământenii;
Bucură-te, Iertare coborâtă de Sus;
Bucură-te, prevedere şi scăpare din primejdii;
Bucură-te, întărire în ceas de ispită;
Bucură-te, care ne plăteşti din faptele tale, datoriile noastre;
Bucură-te, milostiv nouă, celor nevrednici;
Bucură-te, îl cântăm şi noi, cei săraci cu Sufletul;
Bucură-te, te lăudăm şi noi, umiliţii;
Bucură-te, Părinte bun şi iertător;
Bucură-te, cel care niciodată nu ne lepezi;
Bucură-te, Dragoste care de nimic nu se împuţinează;
Bucură-te, Dăruire care niciodată nu conteneşte;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul 13

  O, Sfinte, Noule Antonie, Părintele nostru, cu Rugăciunile tale neîncetate, şi pe noi ne ajută să putem duce Crucea noastră până la învierea Sufletului, ca să fim şi noi fii împărăţiei lui Hristos, unde să cântăm veşnic: ALILUIA! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1  Ales de Dumnezeu pentru Virtuţile Părinţilor tăi, ai urmat calea cea încredinţată, ...) si Condacul 1 ( Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de Dumnezeiescul Dor, ...).


Apoi se zice aceasta rugaciune:

                                           RUGACIUNE

   Îţi mulţumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Iezerul, ca să ne fiu ajutător şi mijlocitor în nevoinţele noastre. Dacă nu am avea pe Sfinţii Tăi Rugători, ce ne-am face noi?...
  Sfinte Părinte Antonie, toată viaţa ai închinat-o Iubirii de Dumnezeu. Coboară o picătură de Iubire şi pentru noi. Suntem răi şi cu păcate de moarte, dar nu deznădăjduim de mântuirea noastră, alergând şi la sprijinul tău.
  Roagă-te, Sfinte Părinte Noule Antonie şi pentru noi, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea Lumii către Hristos, AMIN.

 

 

Copyright ©2009 sfantulnectarie.ro


“ Aliluia ,Binecuvântat Esti ,Dumnezeul Parinţilor Noştri ! "